3 електронни ръководства, с които да направите своите:

Първи стъпки в счетоводството

Как да се сдобиете с е-ръководствата:
 
1. Правите заявка във формата по-долу.
 
2. Плащате по банков път.
 
3. Получавате 3-те е-ръководства на имейла, който сте посочили при заявката.

Уважаеми г-н/ г-жо Управител/ Предприемач,

Няма значение дали имате собствена фирма или сте управител на такава.
 
Да познавате правилата на счетоводството и да разбирате информацията, която Ви дава, е от особено значение! 
 
От една страна, защото грешките в счетоводството често се наказват с глоби в големи размери.
 
От друга страна, защото не можете да назначите наистина добър счетоводител, ако поне малко не познавате работата му. Просто няма да можете да прецените дали разбира от нея. А последиците от лошия счетоводител са страшни.
 
Освен това, за Вас е важно да разбирате какво Ви казват счетоводните документи за състоянието на фирмата. Каква информация Ви дава баланса, каква - отчетът за приходите и разходите и т.н.
 
Сега можете да усвоите най-важните принципи на счетоводната дейност с помощта на 3-те електронни ръководства от:
 
Пакет "Първи стъпки в счетоводството"

 
Той Ви носи:
 Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока - електронно издание за начинаещи
➜ Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия - за да си изясните счетоводните термини
➜ Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и 100 отговора - за да разчитате успешно финансовата информация и да я ползвате за позитивно развитие на фирмата
 
Всичко това ще получите директно по имейл веднага след Вашето заплащане по банков път!

Бързо и сигурно, експертно и удобно - цялостно обучение и подготовка за Вашата счетоводна практика - директно от вкъщи!

Какво Ви носи всяко от електронните издания:
 
Самоучител по счетоводство в 7 лесни урока – електронно ръководство за начинаещи счетоводители
 
Всичко нужно за въвеждане в областта на счетоводството! Ето какво Ви показва всеки от уроците:
 
 Урок 1: Правни задължения, основи понятия,счетоводни принципи
Правни задължения за счетоводна и финансова компетентност
Мениджърите, счетоводните и финансовите познания
Финансови отчети – архитектура и интерес на потребителите
Текущо начисляване, отчетен период, действащо предприятие
Предпазливост, компенсиране, предимство на съдържанието
Стопански операции и счетоводни сметки
 
✦ Урок 2: Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи
Икономическа логика на баланса и разграничение на текущи/нетекущи
Структура на актива на баланса
Амортизация, цена на придобиване, полезен живот на актива
Методи на амортизация
FIFO, LIFO, Среднопретеглена стойност
Схема на счетоводно отчитане на активите
 
✦ Урок 3. Счетоводен баланс. Капитал и резерви
Икономическа логика на пасивите и поддържане на капитала
Структура на капитала и резервите
Финансовите съотношения капитал/активи и печалба/капитал
Схема на счетоводно отчитане на капитала и резервите
 
✦ Урок 4. Счетоводен баланс. Задължения
Икономическа логика на пасивите и разграничение на текущи/нетекущи
Структура на пасивите в баланса
Финансови съотношения, свързани с пасивите
Схема на счетоводно отчитане на пасивите
 
✦ Урок 5. Отчет за приходите и разходите. Приходи
Икономическа логика на приходите
Структура на приходите
Показателите ROS, ATR и WCT
Схема на счетоводно отчитане на приходите
 
✦ Урок 6. Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци
Икономическа логика на разходите
Структура на разходите
Показателите POE, OER и BEPS
Схема на счетоводно отчитане на разходите
 
✦ Урок 7. Годишен финансов отчет
Отчети за собствения капитал и паричните потоци
Годишен доклад за дейността
Анализ на финансовите отчети от гледна точка на мениджърите
Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и 100 отговора
 
От това е-ръководство ще научите:
 
1. Защо 100 въпроса и 100 отговора?
2. Как да използваме тази книга?
3. На кого е необходим анализа на финансовите отчети?
4. Защо анализът на финансовите отчети е необходим дори и при некоректно съставени
отчети?
5. Какво представляват финансовите отчети?
6. Каква е целта на финансовите отчети?
7. Какви са принципите на съставяне на финансовите отчети?
8. Какво представлява принципът „текущо начисляване”?
9. Какво представлява принципът „действащо предприятие”?
10. Какво изразява принципът на „предпазливост”?
11. Защо е необходима съпоставимост на приходите и разходите?
12. Какво означава „предимство на съдържанието пред формата”?
13. Какво е счетоводна политика?
14. Какво е отчетен период?
15. Защо счетоводната политика трябва да бъде стабилна в последователни отчетни периоди?
16. Какво е стойностна връзка между начален и краен баланс?
17. Какво е актив?
18. Какво е пасив?
19. Какво представлява собственият капитал?
20. Какво е Счетоводен баланс?
21. Каква е структурата на Счетоводния баланс?
22. Защо има различни структури на Счетоводния баланс?
23. Защо трябва да познаваме структурата на Счетоводния баланс?
24. Как Счетоводният баланс отразява управленските решения?
25. Какво е приход?
26. Какво е разход?
27. Какво е финансов резултат?
28. Какво е Отчет за приходите и разходите?
29. Каква е структурата на Отчета за приходите и разходите?
30. Защо има различни структури на Отчета за приходите и разходите?
31. Защо трябва да познаваме структурата на Отчета за приходите и разходите?
32. Как Отчета за приходите и разходите отразява управленските решения?
33. Защо е необходим Отчета за собствения капитал?
34. Каква е структурата на Отчета за собствения капитал?
35. Как Отчета за собствения капитал отразява управленските решения?
36. Какво е паричен поток?
37. Каква е разликата между парични потоци и потоци на печалбата?
38. Какво представлява Отчета за паричните потоци?
39. Защо трябва да познаваме структурата на Отчета за паричните потоци?
40. Как Отчета за паричните потоци отразява управленските решения?
41. Защо е необходимо Приложението към финансовия отчет?
42. Каква е връзката между финансовите отчети?
43. Кой съставя и какво е съдържанието на Доклада за дейността?
44. За кого е важен Доклада на независимите одитори?
45. Какви са методите и процедурите при анализа на финансовите отчети?
46. Какво включва общият преглед на финансовите отчети?
47. Какво е времеви анализ и как да го използваме?
48. Какво ни показва времевият анализ?
49. Как да използваме индексния анализ?
50. Какво представлява пространственият анализ?
51. Факторен анализ - защо и как да го използваме?
52. Какво представлява анализа на коефициенти (съотношения)?
53. Как да извеждаме финансови съотношения?
54. Как да анализираме, без да се заблуждаваме?
55. Кога е необходим бързият анализ на финансовите отчети?
56. Какво включва бързият анализ на финансовите отчети?
57. Как за 15 минути да анализираме финансовите отчети? (Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3...)
58. Какво обхваща задълбоченият анализ на финансовите отчети?
59. На кого е необходим задълбоченият анализ на финансовите отчети?
60. Защо мениджъри, собственици и кредиторите имат различен поглед към анализа на финансовите отчети?
61. Доходност – какво представлява и защо има различни измерения?
62. Какво управляват мениджърите?
63. Как мениджърите да анализират и подобрят управлението на ресурсите?
64. Какво е оборотен капитал?
65. Какви са видовете оборотен капитал?
66. Какво е брутен оборотен капитал?
67. Какво е нетен оборотен капитал?
68. Какво е устойчив оборотен капитал?
69. Какво е променлив оборотен капитал?
70. Какво обхваща цикъла на оборотния капитал?
71. Какво представляват текущите финансови потребности?
72. Какви са политиките по управление на оборотния капитал?
73. Какво включва управлението на материалните запаси?
74. Какво включва управлението на вземанията?
75. Как мениджърите да анализират и подобрят управлението на дейността?
76. Колко са видовете финансов резултат?
77. Защо да използваме различните видове финансов резултат?
78. Кой ръст в продажбите е опасен?
79. Какво представлява устойчивият растеж?
80. Как мениджърите да анализират и подобрят управлението на доходността?
81. Как мениджърите да анализират финансовите отчети? (Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3...)
82. От какво се интересуват собствениците?
83. Как собствениците да анализират доходността?
84. Как собствениците да анализират разпределението на печалбата?
85. Как собствениците да анализират финансовите отчети? (Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3...)
86. От какво се интересуват кредиторите?
87. Какво е платежоспособност?
88. Как кредиторите да анализират платежоспособността?
89. Какво е ликвидност?
90. Какво представляват диспозитивната и структурна ликвидност?
91. Какво представлява кризисната ликвидност?
92. Как кредиторите да анализират обслужването на дълга?
93. Съществува ли взаимовръзка между различните финансови съотношения?
94. Какво показва системата „Дюпонт”?
95. Финансови затруднения и фирмен банкрут – какви са разликите?
96. Възможно ли е да се прогнозира фирменият банкрут?
97. Какво представляват моделите на Алтман, Спрингейт, Фулмър и Тафтър?
98. Каква е приложимостта на моделите за прогнозиране на фирмен банкрут?
99. От къде да започнем анализа на финансовите отчети? (Стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3...)
100. Какво друго трябва да знаем за анализа на финансовите отчети?
 
В електронен формат: Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия
 
В него Ви очакват над 400 термина от областите на счетоводството, банковото дело и финансите, застраховане и търговия. 
 
Речникът включва нагледни примери, които ще Ви помогнат за по-лесното и бързо усвояване на същината на термините, както и прилагането им на практика.
 
Дефинициите са подредени по азбучен ред, а текстът е форматиран така че лесно да откривате необходимият за работата Ви термин и неговото практическо обяснение.
 
Вижте и как са дефинирани 2 от термите в речника:
 
Балансова печалба
Стойността на печалбата в резултат на стопанската дейност на предприятието за определен период, след начисляване на разходите за данъци. Нарича се още чиста печалба.
Пример:
След годишно приключване в предприятие „Х” счетоводната печалба е в размер на 22 хил. лв. Съгласно ЗКПО предприятието дължи корпоративен данък в размер на 10% от стойността на печалбата.
10% х 22000= 2200 лв. данък
22000 - 2200= 19800 лв. е балансовата печалба.
 
Марж
Във финансите се определя като разлика между цената на закупуване на даден продукт или услуга и цената на продажба на същите.
Банковият термин означава разликата между средния лихвен процент на актива (цената на актива) и средния лихвен процент на пасива (цената на пасива). Говори се за положителен марж, когато същия е предпоставка за реализиране на печалба на банката при изричното условие, че балансът й не е обременен прекомерно с лоши кредити.
 
Не забравяйте! С 3-те електронни ръководства ще си осигурите по-голяма яснота какво представлява счетоводството и каква ценна информация разкрива за състоянието на фирмата Ви!
 

Какви още електронни ръководства Ви препоръчваме за безупречната Ви практика:Кратко ръководство по потребителско право за
търговци - специализирано електронно ръководство

В електронен формат: Ръководство за работа с ExcelВ електронен формат: Бизнесът на годината -
Фирма за организиране на събития

Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка!

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!


Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече десет години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 
Консултации с експерти по телефона

Още за нашите издания тук:


www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ